استمرار فاجعه در سوریه

هر روز جنگ تازه ای را به توده های ستمدیدۀ سوریه تحمیل می کنند. هر روز جنگنده ای تازه، بر روی کودکان و زنان و مردان بمب می ریزد. هر روز با عذر تازه ای، تعرض به مردم این منطقه را سازمان می دهند. جایی برای کشت و کار، و سقفی برای زندگی نمانده است. سوریه را به خرابه تبدیل نموده اند و سرزمینی برای حیات و آرامش – نسبی – نیست. رویت تصاویر مخابره شده از رنجُ، مصبیت وارده به مردم و کودکان، بسیار دردناک و زجرآور است. دردها عمیق تر و ابعاد جنگ وسیع تر، و آزمندی بانیان اوضاع کنونی هم، تمامی ندارد. در این چند ساله، چه فجایعی را بر سر میلیون ها انسان دردمند نیآورده اند. انجام چنین اقداماتی، نماد دمکراسی قرن بیست و یکمی ست!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پيوندها

فرمان حملۀ خمینی به کُردستان در 28 مرداد 58

قساوت و درنده خوئی رژیم جمهوری اسلامی را صرفاً و صرفاً نمی توان به مرداد ماه، خلاصه نمود؛ امّا و به جرأت می توان گفت که این ماه، در تاریخ مبارزاتی خلق رزمندۀ کُرد، فراموش نشدنی ست و می بایست آنرا، به عنوان یکی از جنایت بارترین روزهای سران نظام به حساب آورد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پيوندها

در پاسُخ به ضرورت ها، یا همراهی با دولت ها و نقشه های امپریالیستی؟!

(پیرامون موضع اخیر حزب دمکرات کُردستان ایران)

حزب دمکرات کُردستان ایران (جناح مصطفی هجری)، اخیراً و طی اطلاعیه های اعلام نموده است که بدلیل سیاست های غیر مردمی رژیم جمهوری اسلامی و بویژه بعد از «برجام»، مبارزۀ مسلحانۀ «تعرضی» را جایگزین مبارزۀ مسلحانۀ «دفاعی» نموده است!!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پيوندها

روایت و نگاه نادر ثانی، از ایرج مصداقی

در مصاحبه با یک ساواکی و جرم های اشرف دهقانی – نوشتۀ نادر ثانی – آمده است که: «ایرج مصداقی را به هیچ عنوان ساوامایی، جاسوس، خبرکش و یا لابی جمهوری اسلامی نمی خوانم. شناختی که از چند سال پیش از او از طریق خواندن نوشته ها و شنیدن سخنان اش دارم به من چنین اجازه ای را نمی دهد ….».

«بر این باورم که گفتگو و نقد در میان صفوف اپوزیسیون باید در جریان باشد اما بر این باورم که هیچگاه نمی بایست اجازه داد که ناسزا و هوچی گری، اتهام و توهین به درون این گفتگوها و نقدها راه یابد چرا که در اینصورت این تنها و تنها دشمن مشترک توده ها – نظام سرمایه داری و کارگزاران آن – خواهند بود که از جایگاه خود به این میدان نگریسته، شاد و خرسند خواهند شد.»

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پيوندها

چاره و درمانِ مفاسد اجتماعی در زیر سلطۀ نظام

آسیب ‏های اجتماعی در جوامع‏ سرمایه ‏داری، در ابعادی غیر قابل تصور، رو به فزونی ‏ست. تعرض نظام‏ ها به دست ‏آوردها، یکی پس از دیگری، مولدِ صدها بلایای اجتماعی‏ ای هم‏چون، اعتیاد، فحشاء و غیره است. زمانی‏ که حاکمان، هر دم، فکر و ذکرشان، چپاول دست‏مایه ‏های میلیون ‏ها انسان ندار است، طبعاً وقوع هزاران حوادث و رخ‏دادهای ناهنجار، غیر طبیعی و نامتعارف نیست. در این میان دو نکته را می‏ بایست در بررسی این موضوع اهمیت داد و آن این‏که، مناسبات تحمیل شدۀ سرمایه به جامعه، عامل اصلیِ بدبختی ‏های اجتماعی ‏ست، و دیگریُ، تحت هیچ شرایطی به صلاح نیست، تا اشک تمساح ریختن‏ های دولت‏مردان و سرکرد‏گان نظام‏ های امپریالیستی را جدی گرفت، و نام آنانرا، در صف مردم، دل‏سوزان انقلاب و یا از زمرۀ مخالفین آسیب‏ ها و بلایای اجتماعی نوشت.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پيوندها

اعتباری حمید اشرف، در باوری به آرمان و پراتیک اش بود

(در چهلمین سالگرد جانباختنه گان 8 تیر 55)

در 8 تیرماه 1355، حمید اشرف بهمراه رفیق یوسف قاتع خشک بیجاری، محمدرضا یثربی، فاطمه حسینی ابرده، محمدحسین حق نواز، طاهره خرم، عسگر حسینی ابرده، محمدمهدی فوقانی، علی اکبر وزیری و غلامعلی خراط پور، در نبردی چند ساعته با مزدوران نظام شاهنشاهی و در خانۀ تیمی جان باختند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پيوندها

سرکوبِ نظام، بر گُردۀ جامعه

 فلسفۀ وجودی نظام های سرمایه داری همچون نظام وابستۀ جمهوری اسلامی، در سرکوب و در قلع و قمع اعتراضات کارگری – توده ای ست. ترسیم و به رسم نمودن اوضاع در هم ریختۀ دنیا و همچنین طرح و بیان زندگیِ وخیم میلیون ها انسان دردمند، بطور قطع و تماماً، قابل انتقال نیستُ، در این میان سرمایه داران جهانی، بهمراهِ دار و دسته های شان، همه جا و با اتخاذ سیاست های سرکوبگرایانه، در پی تخطئۀ هرگونه درخواست و مطالبات مردمی اند. حاکمان به بند می کشند و به اموال عمومی جامعه یورش می برند، تا عمرِ مناسبات سرمایه داری درازتر گردد. عملکرد سرمایه داران – در همه جا -، و علیرغم تفاوت های چند، ماهیتاً یکسان است و به همین دلیل صحیح نیست، تا تعاریف گونه گونه و یا نامتجانسی از آنان ارائه داد. در حقیقت دنیا در دست عدۀ بسیار قلیلی تمرکز یافته است و دارند کشورها را یکی پس از دیگری، مورد آزمایش و مطامع خود قرار می دهند و بدنبالۀ آن میلیون ها انسان فقیر را، به کام مرگ می کشانند تا امنیت سرمایه بیشتر تضمین گردد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پيوندها
دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.